Esimerkkejä

KV-SYKE - kansainvälistä sykeää teollisuusyritysten uudistamiseen -projektin aikana kerätyt Case -kuvaukset

Digitalisaatioesimerkkejä teollisuudelle -raportti sisältää 8 case-kuvausta digitalisaation hyödyntämisestä teollisuuskontekstissa.Esimerkkien tavoitteena on auttaa suomalaisia pk-teollisuusyrityksiä ymmärtämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia sekä antaa yrityksille uusia ideoita liiketoimintansa kehittämiseen : bit.ly/digiesimerkkeja-teollisuudelle

 

SKS CONNECTO – Sisäisten prosessien tehostaminen kommunikaation yhteisöllistämisellä

SKS Connecto otti osaa hankkeeseen, jossa parannettiin teollisuusyritysten kilpailukykyä prosessien tehostamisen ja teknologian hyödyntämisen kautta. Osana hanketta jalkautettiin yhteisöllisiä toimintatapoja yrityksen toimintaan. Tavoitteena oli parantaa tiedon jakamista työntekijöiden kesken, vähentää tiedon siiloutumista sekä parantaa toiminnan tehokkuutta ehkäisemällä turhan ja päällekkäisen työn tekemistä. Uusia toimintatapoja lähdettiin pilotoimaan SKS Connecton Vieremän yksikössä.

Vieremän yksikön yhdeksi kehittämistarpeeksi valittiin erityisesti alihankkija-päämies -kommunikaatio. Sitoutuminen projektiin koettiin yrityksen sisällä vahvaksi, mutta päämiehen sitouttaminen uuteen toimintatapaan osoittautui haasteellisemmaksi. Yhteisöllisten toimintatapojen hyötyjä ei saatu päämiesyhteistyössä saavutettua täysimääräisesti, mutta uudet hyväksi havaitut toimintatavat jalkautettiin kuitenkin osaksi yrityksen sisäistä viestintää. Työvälineinä käytettiin pilvipalveluita, joista pilotoinnin jälkeen vakiinnuttiin käyttämään mikroblogipalvelu Yammeria. Käyttöönotto oli helppoa; palvelu skaalautui hyvin eikä työkalun käytön opetteleminenkaan tuottanut ongelmia. Haasteet liittyivät toimintakulttuurin muuttamiseen, kun kommunikoinnissa siirryttiin avoimempaan viestintään ihmisten ja organisaation eri osastojen välillä.

Yammer otettiin pilottivaiheessa käyttöön vain tuotekehitysosastolla, jossa sitä käytettiin yhdessä päämiehen edustajien kanssa. Yhteisessä työtilassa tuotekehitysosaston työntekijät pystyivät jakamaan havaintojaan, ongelmiaan ja esimerkiksi valokuvia suoraan tuotannosta, ja keskustelemaan näiden herättämistä ajatuksista isommalla joukolla suoraan asiakkaan kanssa. Tulokset ja kokemukset pilottivaiheen kokeilusta olivat hyvät; työntekijät kokivat Yammerin käytön tehostaneen tiedonkulkua yrityksen sisällä ja asiakkaan kanssa tuotekehitysprojektissa sekä vähentäneen sähköpostiviestinnän määrää. Yammerin käyttöön on nyt siirrytty sekä Vieremällä että Hyvinkäällä tuotannossa, varastoinnissa ja osto-osastolla. Näiden osastojen välillä tiedonkulun täytyy olla saumatonta ihmisten ja toimipisteiden välillä. Työkalua käytetään muun muassa saldopuutteiden, tilauksien tilanteen ja toimitusketjuun liittyvien tietojen viestimiseen.

Lue aiheesta lisää Intosomen verkkosivulta: http://www.intosome.fi/asiakkaamme/case-sks-connecto/

====

HT LASER OY –TIEDON JAKAMISEN JA TOIMINNAN TEHOSTAMISTA YHTEISÖLLISILLÄ TYÖVÄLINEILLÄ

Tekijät: Olli Pirttilä, Jari Jussila ja Hannu Kärkkäinen

HT Laser Oy on laser- ja vesisuihkuleikkaukseen ja laserhitsaukseen erikoistunut yritys. Yrityksellä on henkilökuntaa noin 240 henkilöä ja yli 1 000 asiakasta sekä suuri määrä toimittajia, alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita. HT Laser aloitti yhteisöllisten toimintatapojen kokeilun Vieremän yksikössä. Yritys kokeili useampia yhteisöllisiä työvälineitä eri toimintojen tukena, jolla pyrittiin saamaan työkaluista kokonaisvaltainen vaikutus yrityksen toimintaan.

Tavoitteena yhteisöllisten toimintatapojen kokeilussa oli löytää keinoja lyhentää läpimenoaikoja ja nopeuttaa tuotekehitystä. Tämä edellyttää aiempaa tiiviimpää yhteistyötä asiakkaiden ja koko toimitusketjun kanssa. Tärkeintä oli saada tehtaan sisällä erilaiset ryhmät toimimaan yhteistyössä ja jakamaan tietoa tehokkaasti keskenään. Toisaalta yhteistyötä ja saumatonta tiedon kulkua tarvitaan myös verkostokumppanien kesken.

Pilottihankkeisiin valittiin kokeiltavaksi ilmaisia työvälineitä, jotta voitaisiin arvioida, mitä lopullisilta, mahdollisesti maksullisilta, työvälineiltä vaaditaan. Kokeiluvaiheessa testattiin muun muassa wikejä erilaisten oppaiden ja työohjeiden yhteisöllisessä muokkaamisessa, Google Drivea muun muassa viikkoraporttien hallinnointiin, Dropboxia projektidokumenttien hallintaan sekä verkkokokoustyökaluja.

HT Laser Oy on saavuttanut jo kokeiluvaiheessa kustannushyötyjä esimerkiksi kapasiteettisuunnittelun tehostumisen kautta. Kokouskäytäntöjen muuttuminen on myös vähentänyt matkustuskuluja. Hiljaista tietoa on saatu entistä paremmin dokumentoitua ja jaettua yrityksen sisällä. Myös läpimenoajat ovat hyvää vauhtia lyhenemässä yhteisöllisten työvälineiden avulla tehostetun toiminnan kautta.

Yhteisöllisten työvälineiden tärkeimpinä hyötyinä nähtiin:

 • Läpimenoaikojen lyheneminen

 • Kapasiteettisuunnittelun tehostuminen

 • Hiljaisen tiedon parempi dokumentointi ja jakaminen

 • Matkakulujen väheneminen

Katso laajempi raportti pdf-muodossa

====

BECKHOFF – Partneriyhteistyön tehostaminen partneriyhteisöllä

Tekijät: Olli Pirttilä, Hannu Kärkkäinen ja Jari Jussila

Beckhoff toimittaa avoimia automaatiojärjestelmiä, jotka pohjautuvat PC-pohjaiseen ohjaustekniikkaan. Beckhoffin tuotteita ja järjestelmäratkaisuja käytetään maailmanlaajuisesti monenlaisissa sovelluksissa nopeista työstökeskuksista aina älykkääseen rakennusautomaatioon. Beckhoff halusi aktivoida kanssakäymistä kumppaniensa kanssa. Google Appsien katsottiin tarjoavan vähän resursseja vaativan tavan kokeilla uudenlaista toimintatapaa sisällönhallinnan ja yhteistyön osalta kumppanien kanssa.

Tavoitteena Beckhoffilla oli luoda yhteisö, jossa pystytään helposti jakamaan kumppaneille olennaista tietoa muun muassa asiantuntemuksen jakautumisesta kumppaniverkostossa, ajantasaisia yhteistietoja, tietoja meneillään olevista projekteista joihin tarvitaan kumppaniyhteistyötä sekä erilaisia kumppaneiden liiketoiminnalle olennaisia dokumentteja.

Toteutetussa yhteisössä Google Appsien valikoimasta käytetään lähes kaikkia tarjolla olevia sovelluksia. Google asiakirjojen, laskentataulukoiden ja esitysten avulla luodaan asiakirjoja ja esityksiä joita on helppo jakaa ja yhteiseditoida kumppanien kanssa. Google laskentataulukoita käytetään esimerkiksi upotettuna yhteisöön, jossa kumppanit voivat täyttää olennaisia tietoja suoraan palveluun. Google kalenteria käytetään kumppaniverkoston tapahtumien tiedottamiseen ja ajoittamiseen. Google lomakkeita käytetään palautteen keräämiseen ja erityyppisten kyselyjen toteuttamiseen kumppaniyhteisössä. Kaikki sovellukset sitoo yhteen Google Sites, jolla kumppaniyhteisön näkymät on toteutettu.

Keskeisimmiksi liiketoimintahyödyiksi nähtiin:

 • Projektinhallinnan tehostuminen tiedonkulun nopeutumisen ja koordinoinnin myötä.

 • Kumppaniyhteistyön tehostuminen kumppanien osaamisalueiden ja yhteystietojen parantuneen tuntemuksen ja tietojen keskitetyn hallinnan kautta.

 • Kumppaniviestinnän tehostuminen jakamalla tietoa oikeille henkilöille ajantasaisten yhteystietolistojen kautta.

 • Resurssien säästäminen ajantasaisen tiedon yhteisöllisen jakamisen ja muokkaamisen kautta

 • Innostaminen uusiin yhteisöllisiin toimintatapoihin myös muussa yrityksen sisäisessä toiminnassa.

Katso laajempi raportti pdf-muodossa

====

Konecranes – Tuotekehitysideoinnin joukkoistaminen

Tekijät: Olli Pirttilä, Jari Jussila ja Hannu Kärkkäinen

Konecranes on kansainvälinen, johtava nostolaitevalmistaja ja palveluverkoston tarjoaja. Yritys toimii monilla teollisuuden toimialoilla, kuten valmistavan teollisuuden sekä prosessiteollisuuden alalla, laivatelakoilla, satamissa ja terminaaleissa. Konecranesilla on toimintaa 48 maassa ja sillä on yli 12 000 työntekijää.

Konecranesin liiketoimintayksikkö Business Unit Light Lifting (BULL) päätti järjestää innovointikilpailun “Konecranes GrabCAD Challenge” nostolaitteiden ketjujen kulumisen havaitsemiseksi. Kilpailu toteutettiin GrabCAD-alustalla. CrabCAD on verkkopohjainen joukkoistamisalusta, joka toimii yhteisössä, jossa on yli 1 290 000 jäsentä. GrabCAD tarjoaa avoimen CAD-malinnuskirjaston, sekä työkaluja ja suunnittelukilpailuja GrabCAD-insinööreille, eli GrabCAD-yhteisön jäsenille.

GrabCAD haaste tuki perinteisen tuotekehityksen ideointivaihetta tarjoamalla laajan joukon ulkopuolisia ideoita joista valita soveltuvimmat. GrabCADin henkilökunta toimi haasteen käytännön toteuttajana, jolloin Konecranesin ei tarvinnut laittaa resursseja kiinni haasteen vetämiseen. GrabCAD laajensi ja toi ulkopuolisen näkemyksiä yrityksen tuotekehityksen ideointivaiheeseen. Parhaimmat ideat otettiin Konecranesin oman tuotekehitysyksikön kehitettäväksi.

Joukkoistamisella tuetussa tuotekehityksessä hyötyinä nähtiin:

 • Nopeampi kehittämisprosessi kuin pelkästään sisäisiä resursseja hyödyntämällä voitaisiin saada aikaan

 • Uusien ulkopuolisten ideoiden ja tuoreiden ajatusten saaminen heterogeeniseltä joukolta teknisiä asiantuntijoita, jolloin tämä samalla laajentaa yrityksen omia ajattelumalleja.

 • Näkyvyyden parantuminen sekä positiivisen bränditietoisuuden leviäminen julkisen kilpailun ja näkyvyyden myötä.

 • Laajan ja monimutkaisen tuotteen tuotekomponentin ideoinnin ja konseptoinnin toteuttaminen pienillä sisäisillä panostuksilla, GrabCADin hoitaessa avoimen innovaatioyhteisön käytännön järjestelyt.

Katso laajempi raportti pdf -muodossa

====

REIFER – Laatukäsikirja ja työohjeet wikillä jokapäiväiseen toimintaan

Tekijät: Olli Pirttilä, Jari Jussila ja Hannu Kärkkäinen

 

Reifer Oy on noin 40 hengen konepaja Kangasniemellä. Yritys tarjoaa tilausohjatusti Suomessa oleville asiakkailleen valmistuspalveluja. Reifer siirsi paperisen laatukäsikirjansa ja työohjeensa kokonaan sähköiseen muotoon wiki-alustalle. Tavoitteena oli tehdä laatukäsikirjasta ja siihen liittyvistä työohjeista luontaisen osan tuotannon työnkulkua ja jokapäiväistä toimintaa sekä kehittää sitä joustavasti aina toimintatapojen muuttuessa.

Konkreettisina hyötyinä Wikistä oli:

 • Laatukäsikirjan ja työohjeiden ylläpidon helppous
 • Parempi tiedonkulku yrityksen sisällä
 • Hiljaisen tiedon kerääminen tuotteen valmistuksesta suoraan sen karttuessa
 • Työohjeita voi käyttää kommunikointiin asiakkaiden kanssa

Sähköisessä muodossa oleva laatukäsikirja saatiin jalkautettua läpi yrityksen jolloin laatukäsikirjasta tuli konkreettinen apuväline päivittäiseen toimintaan. Sähköisen toteutustavan ansiosta laatukäsikirjassa kuvattujen prosessien ja toimintatapojen päivittäminen tapahtuu lähes tosiaikaisesti, ja työohjeiden päivittäminen ja täydentäminen tapahtuu tuotannon työntekijöiden toimesta vähitellen sitä mukaa, kun parhaat toimintatavat muodostuvat.

Paperiseen laatukäsikirjaan verrattuna Wikin päivittäminen on huomattavasti helpompaa, ja siihen pääsevät osallistumaan joustavasti ne henkilöt, joilla asiasta on paikkaansapitävin ja ajantasaisin tieto.

Katso laajempi raportti pdf-muodossa

====

FASTEMS – Sisäinen Wiki tiedonkulun tehostajana

Tekijä: Olli Pirttilä, Jari Jussila ja Hannu Kärkkäinen

 

 

Fastems on tehdasautomatiikkaa ja robotiikkaa valmistava kansainvälinen kasvuyritys. Fastemsilla on konttoreita 10 maassa ja työntekijöitä yli 400. Fastems käyttää yrityksen sisäistä Wikiä erityisesti yhteistoiminnan lisäämiseen, tietopankin kartoittamiseen ja tuotekehitysprojektien jalostamiseen yhdessä kaikkien työntekijöiden kanssa. Kaikenkaikkiaan Wiki on osoittautunut niin toimivaksi ja käyttökelpoiseksi työkaluksi, että Fastems teki päätöksen siirtää intransa kokonaan Wikiin.

Tärkeimpinä hyötyinä Fastemsin Wikistä on ollut:

 • Ideoiden ja kehitysehdotusten saaminen laajemman yleisön nähtäville ja kehitettäväksi yhteisöllisesti.

 • Tiedon parempi välittyminen ja keskustelun syntyminen

 • Markkinatiedon jakaminen ja siitä keskusteleminen

 • Wikiin dokumentoidun tiedon hyödyntäminen uusissa asiakasprojekteissa

Ideoiden ja kehitysehdotusten Wikiin siirtämisen avulla niitä pääsee tarkastelemaan ja kommentoimaan yhteisöllisesti koko yrityksen laajuisesti, jolloin tieto ideoista välittyy paremmin ja niistä saadaan enemmän keskustelua aikaiseksi. Tämä mahdollistaa sen, että samasta asiasta kiinnostuneet henkilöt eri tiimeistä tai jopa eri maasta pääsevät kommentoimaan ja jatkojalostamaan ideoita yhteisöllisesti.

Hyvänä käytännön esimerkkinä parantuneesta tiedonjaosta toimii palaverimuistiot, jotka Fastemsilla kirjoitetaan suoraan Wikiin esimerkiksi Word-dokumentin sijaan. Wikissä muistiot ovat kaikkien saatavilla, jolloin tieto välittyy kaikille asiasta kiinnostuneille, vaikka he eivät itse palaveriin olisi paikalle päässeetkään. Wikiä hyödynnetään myös muunlaisessa tiedonjakamisessa, kuten esimerkiksi markkinatiedon jakamisessa ja siitä keskustelemisessa. Fastemsin työntekijät esimerkiksi raportoivat alan messuilta saamaansa tietoutta ja kontakteja Wikiin josta se on kaikkien hyödynnettävissä ja sovellettavissa suoraan asiakasprojekteihin.

Katso laajempi raportti pdf-muodossa